Νέα / Ανακοινώσεις

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας σχετικά με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 23083 Φ.700.19/ 11-06-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2233) και την έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη- Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής από 12-06-2020 και η οποία καθορίζει τη νέα διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί των διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Ειδικότερα, καθορίζεται το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να θίγεται τυχόν προβλεπόμενη επιβολή διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και άσκηση ποινικής δίωξης από άλλο κανονιστικό πλαίσιο.

Οι εκάστοτε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις και οι ασκούμενες δραστηριότητες κατατάσσονται ανά βαθμό επικινδυνότητας, σε τρεις (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού), σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του, όπως ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, η παλαιότητάς της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.

Επιπροσθέτως, ταξινομούνται σε διαβάθμιση οι παραβάσεις και το ύψος προστίμου ανάλογα με τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (απουσία εγκατάστασης, πλημμελής λειτουργία/συντήρηση ή ασυμβατότητα προδιαγραφών), τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων δομικής πυροπροστασίας και τη σοβαρότητα παραλείψεων συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση, ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.

Τέλος, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Ύστερα από τα παραπάνω, εφιστούμε την προσοχή σας για τη μελέτη των διαλαμβανομένων στην εν λόγω Κ.Υ.Α. και την ενημέρωση σας, με σκοπό την έγκαιρη (ετήσια) τήρηση – συντήρηση (κατόπιν συνεννόησής σας με αρμόδιο κατά νόμο Μηχανικό και αυτοψία από τον ίδιο στους χώρους της εκάστοτε επιχείρησης) των απαιτούμενων κατά περίπτωση μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεών σας (βάσει των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία μας μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας), προς αποφυγή βεβαιώσεων Πράξεων Επιβολής Προστίμου από μέρους των Κλιμακίων διενέργειας εκτάκτων ελέγχων του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συντρέχουσες περιπτώσεις.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας

Σωτήριος Γιαννακόπουλος

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+