Νέα / Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων

Σε εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.1 του άρθρου 2 του σχετικού, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 17230/671/2005 κ.υ.α. (Β΄ 1218), αναφορικά με τον έλεγχο εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία ικανού αριθμού πυροσβεστήρων από τον αναγνωρισμένο φορέα και αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λειτουργική και κατασβεστική ικανότητα των πυροσβεστήρων. Η παρτίδα αποτελείται από ομοειδείς πυροσβεστήρες ενιαίας παραγωγής.

Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα διενεργούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι δοκιμές σε κάθε παρτίδα ομοειδών πυροσβεστήρων ενιαίας παραγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066:

Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του ανοίγματος πλήρωσης και των βασικών διαστάσεων των εξαρτημάτων όπως προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα.

Λειτουργικός έλεγχος που περιλαμβάνει, συνολικό βάρος, ονομαστικά φορτία, μέτρηση γόμωσης και διακυμάνσεις πλήρωσης, έλεγχος εκκένωσης, θέση λειτουργίας, διάρκεια λειτουργίας και εναπομένον φορτίο.

Δοκιμές φωτιάς σύμφωνα με την κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται στη σήμανση του πυροσβεστήρα.

Ο αναγνωρισμένος φορέας:

  • Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του πυροσβεστήρα με τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου.
  • Ελέγχει την ορθότητα της σήμανσης.

Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/68/ΕΕ. Επιπλέον, επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/90/ ΕΕ, εφόσον ο πυροσβεστήρας φέρει τη σχετική σήμανση πιστοποίησης.

Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν τις αρχικές δοκιμές και την έγκριση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066.

Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργαστηριακών δοκιμών.

Εφόσον τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων είναι ικανοποιητικά, ο αναγνωρισμένος φορέας εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω πυροσβεστήρων στη χώρα και αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης της παρτίδας.

Το πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται:

  • α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή, και
  • β) στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+