NewletterΔελτία τύπουΝέα / Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την “Ενίσχυση μέχρι 18.000 για πληγέντες από COVID & Φυσικές Καταστροφές”

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

Στόχος της δράσης: Η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές το 2021, όπως πυρκαγιές ή σεισμούς, με συνέπεια να επηρεαστεί ακόμα περισσότερο αρνητικά η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που δραστηριοποιούνται στις περιοχές: · Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας) · Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, (Νομός Ευβοίας) · Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου) · Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας) · Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)

Είδος Ενίσχυσης: ΜΗ επιστρεπτέα επιχορήγηση που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους ως κατ’ αποκοπή ποσό (εφάπαξ) κατά την ένταξή τους στη Δράση. Ποσό επιχορήγησης: θα αποδίδεται επιχορήγηση σε ποσοστό 50% των ετήσιων δαπανών που θα προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019 και θα φτάνει μέχρι 18.000 € ανά επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι δύναται να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 2.000€.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: ü Να υποβληθεί μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν έχουν πληγεί. ü Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31/12/2021. ü Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές που αναφέρονται παραπάνω. ü Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος. ü Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. (Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, δεν ελέγχεται το παρόν σημείο και δύνανται να υποβάλλουν αίτηση) ü Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση (Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας όπου απαιτείται). ü Να διατηρηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του ωφελούμενου για διάστημα έξη (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής του. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: û Επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή εγκρίθηκε. Οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση των φυσικών καταστροφών μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί. û Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.

Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ). Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 26.000.000,00 € (20 εκ. για Μικρομεσαίες & 6 εκ. για Μεγάλες επιχειρήσεις) Περίοδος υποβολών προτάσεων: από 13/05/2022 (ώρα 12:00) έως 17/06/2022 (ώρα 15:00)

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων: Τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης Διάρκεια υλοποίησης: Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Ενδεικτικές λειτουργικές επιλέξιμες δαπάνες: 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ, 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ), 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.), 5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, 6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου), 7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και οι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν απαιτείται να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+