Νέα / Ανακοινώσεις

Κανονιστικός έλεγχος πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 14.10.2019

Α.Π.: Α/414/14668/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Πληροφορίες κ. Ι. Καΐσας

Τηλέφωνο : 210 650 6701

E-mail : ioannis.kaissas@eeae.gr

Θέμα: Κανονιστικός έλεγχος πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

Σχετ.: α. Τον ν. 4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε (άρθρα 39-46) και του άρθρου 90, όπως ισχύει,

β. Το π.δ. 101/2018 (Α 194) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 0/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»,

γ. Την κυα υπ. αριθμ. 45872/26.03.19 (Β 1103) «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων».

Με βάση το Παράρτημα VI του β σχετικού, οργανισμοί – μέλη του επιμελητηρίου σας – εμπίπτουν στο κατάλογο βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που ενδέχεται να προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού και οι οποίες δεν δύναται να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας.

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ανωτέρω οργανισμών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται με τα β’ και γ’ σχετικά, οι έχοντες την ευθύνη των οργανισμών οφείλουν αρχικά να:

1. χαρακτηρίσουν τα πάσης φύσης υλικά που σας αφορούν, τα οποία (υλικά) ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, με σκοπό να προσδιορίσουν τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των περιεχομένων φυσικών ραδιονουκλιδίων,

2. εξετάσουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές δύναται να προκαλέσουν την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό, επηρεάζοντας την ποιότητα των παροχών πόσιμων νερών ή επηρεάζοντας άλλες οδούς έκθεσης.

3. ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εάν συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης υπολειμμάτων φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν σε οικοδομικά υλικά, ή τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν.

Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες ραδιολογικές αναλύσεις διενεργούνται από την ΕΕΑΕ ή από διαθέτοντες πιστοποίηση ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για το σκοπό αυτό.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+