Νέα / Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1987 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων

Κοινοποίηση του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1987 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L422/14.12.2020). Με τον κανονισμό αυτό η Επιτροπή:
α) θεσπίζει κανόνες για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και
β) καταργεί κανονισμούς για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» για γεωργικά προϊόντα με σκοπό την αντικατάσταση τους σε έναν ενιαίο κανονισμό.
Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (21 Δεκεμβρίου 2020) και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.
Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+