Νέα / Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L167/12.05.2021), ο οποίος αφορά στη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.- Η.Β (Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β.).

Με την ανωτέρω σχετική έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων. Στο Παράρτημα ORIG- 2A της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. καθορίζονται εναλλακτικοί κανόνες που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται αντί των κανόνων του Παραρτήματος ORIG-2 (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν) για συγκεκριμένα προϊόντα, ώστε αυτά να θεωρούνται ως καταγόμενα εντός των ορίων ετήσιων ποσοστώσεων.
Προκειμένου να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής των εν λόγω παρεκκλίσεων για τις εισαγωγές από το Η.Β. θεσπίζεται ο κοινοποιούμενος κανονισμός. Επ’ αυτού επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:

•Οι παρεκκλίσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ORIG-2A της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β., εφαρμόζονται για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτού και εισάγονται στην Ε.Ε., εντός των ορίων των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.1
•Η διαχείριση των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
•Για την υπαγωγή στις αναφερόμενες ποσοστώσεις, όταν το αίτημα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής, η εν λόγω βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο ORIG. 19 της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. και περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη:
«Ποσοστώσεις καταγωγής – Προϊόν καταγωγής σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-2A».
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα τριών (3) νέων δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Ειδικότερα:
 Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6002 η οποία ισχύει για τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 1604 14 με περιγραφή Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων, παλαμίδων και παλαμίδων ρικιών (Sarda spp.), ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά τους).
Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6004 η οποία ισχύει για τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 1604 20 70 με περιγραφή Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus (εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια).
Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6006 η οποία ισχύει για τις δασμολογικές κλάσεις 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608 έως 7616.
Στο παράρτημα του Κανονισμού αναφέρεται ο «όγκος» της δασμολογικής ποσόστωσης σε τόνους, για κάθε περίοδος ισχύος της ποσόστωσης.

Σας γνωρίζουμε, μετά την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή οι ποσοστώσεις αυτές είναι νέες έχουν κριθεί κρίσιμες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθ. 153 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να προβούν στη σύσταση εγγύησης πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων. Η αποδέσμευση της εγγύησης πραγματοποιείται μετά την κατανομή από την ΕΕ και ανάλογα με την εγκεκριμένη ποσότητα (η οποία μπορεί να είναι ολική, μερική ή μηδενική).Επίσης λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης του Κανονισμού, ήταν αναγκαίο να δεσμευθούν οι εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έως τις 31/05/2021.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναδρομικής εφαρμογής του Κανονισμού, δίνεται η δυνατότητα στον διασαφιστή, που έχει ήδη τελωνίσει από την 1 Ιανουαρίου 2021 προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία καλύπτονται από τις νέες ποσοστώσεις να υποβάλει εκ των υστέρων αίτημα για να του χορηγηθεί δασμολογική ποσόστωση. Η υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να γίνει άμεσα και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, εφόσον σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες καθώς και η χρονική προτεραιότητα.
Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+