Νέα / Ανακοινώσεις

Με υπεύθυνες δηλώσεις για τα «δικαστικά» πιστοποιητικά θα ανανεώνεται πλέον η άδεια των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Μια σημαντική νομοθετική εξέλιξη για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλης της χώρας επιτεύχθηκε μετά από τις προσπάθειες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αφορά τη διευκόλυνση των επαγγελματιών στην ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 
Μετά από ενέργειες της διοίκησης του Επιμελητηρίου και σχετικές συναντήσεις του Προέδρου κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και του Γενικού Γραμματέα κ. Δ. Γαβαλάκη προωθήθηκε διάταξη νόμου στην οποία προσδιορίζεται ότι εφεξής όπως και στο παρελθόν θα γίνονται από τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνες δηλώσεις στα Επιμελητήρια περί ύπαρξης των στοιχείων που αφορούν «δικαστικά πιστοποιητικά» που ορίζονται από την νομοθεσία. Έτσι και επιτυγχάνεται η ευελιξία της διαδικασίας των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων.
 
Αυτό καθορίζεται με διάταξη του ν.4786/2021 ο οποίος και δημοσιεύτηκε στις 23.03.2021 στο ΦΕΚ και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
 
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εγγράφονται και ανανεώνουν την άδειά τους στα Επιμελητήρια με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πληρούν και διαθέτουν τα όσα ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τα προερχόμενα από τα δικαστήρια πιστοποιητικά.
Εφεξής ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα δηλώνει υπεύθυνα στο Επιμελητήριο που ανήκει τα εξής:
α) ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ότι δεν έχει αποκατασταθεί η πτώχευση
β)ότι δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και
γ) ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.
 
Με βάση υπεύθυνη δήλωση του κάθε ενδιαφερόμενου θα ανανεώνεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του ενώ ακολούθως οι υπηρεσίες που την λαμβάνουν θα προχωρούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να απαλλάξει τον κάθε επαγγελματία από την προσπάθεια απόκτησης των δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και τις δυσχέρειες του νέου σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος (solon) που ετέθη σε εφαρμογή. Η θέσπιση της νέας διαδικασίας υποβοηθά τους ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ή να ανανεώσουν την άδειά τους με την δική τους «υπεύθυνη δήλωση» για την οποία βέβαια βρίσκονται αντιμέτωποι με τον επικείμενο δειγματοληπτικό έλεγχο.
 
Η ΔΙΑΤΑΞΗ
 
Στο άρθρο 34, ν.4786/2021 προσδιορίζεται η αλλαγή που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και η οποία έχει ως εξής: «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων επιμελητηρίων – Τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 του ν. 4583/2018
1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.».
2. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 καταργείται. 3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή αν έχει πτωχεύσει, έχει αποκατασταθεί και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.».
3. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 καταργείται.
4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. 1 και 3 μπορεί να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
5. Τα Επιμελητήρια, στα οποία κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).»
 
Νόμος 4786/2021 – ΦΕΚ 43/Α/23-3-2021 – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+