Νέα / Ανακοινώσεις

Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές προϊόντων

Στις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (DIT) ανακοίνωσε τη συνέχιση επιλεγμένων μέτρων εμπορικής άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα και μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση. Συγκεκριμένα, από τις 26 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα για τις οποίες η ΕΕ έχει επιβάλει οριστικά μέτρα διασφάλισης, το ΗΒ έχει εντοπίσει 19 όπου διαθέτει εγχώρια παραγωγή. Η απόφαση αφορά τη μεταφορά στη βρετανική πολιτική εμπορικής άμυνας δασμολογικών ποσοστώσεων στις κατηγορίες που διατηρούνται (1, 2, 4-7, 12-21 και 25-28 του συνημμένου Πίνακα 1) και την κατάργηση των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα στις υπόλοιπες (3, 8-10, 18, 22 και 24), με έναρξη ισχύος την 31η Δεκεμβρίου τ.έ. και ώρα 23:00 τοπική[1].

Για καθεμία από τις κατηγορίες που διατηρούνται, ένα μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης θα κατανέμεται σε συγκεκριμένες χώρες και εδάφη, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ (η δασμολογική ποσόστωση της ΕΕ καταγράφεται στον συνημμένο Πίνακα 1). Το εναπομένον μέρος θα χωρίζεται ισομερώς σε κάθε τρίμηνο της περιόδου αναφοράς και θα κατανέμεται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας (first-come-first-served basis). Οι αναλήψεις από κάθε τριμηνιαία ποσόστωση θα σταματούν την 20ηεργάσιμη μέρα του μήνα που έπεται του τριμήνου αναφοράς. Στο τέλος κάθε τριμήνου, τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των εναπομενουσών ποσοστώσεων θα μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο. Κανένα αχρησιμοποίητο υπόλοιπο στο τέλος του τελευταίου τριμήνου της ετήσιας περιόδου δεν θα μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η συγκεκριμένη ανά χώρα ποσόστωση, οι εισαγωγές από αυτήν θα μπορούν να πραγματοποιούνται αντλώντας από το υπόλοιπο της δασμολογικής ποσόστωσης για την ίδια κατηγορία προϊόντων, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου κάθε ετήσιας περιόδου εφαρμογής των οριστικών μέτρων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση, θα εφαρμόζεται στο εισαγόμενο προϊόν πρόσθετος δασμός ύψους 25%, υπολογιζόμενος επί της καθαρής τιμής «ελεύθερο στα σύνορα», πριν από την επιβολή δασμού.

Εξαιρέσεις μπορεί να ισχύουν υπό προϋποθέσεις, ενώ οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν θα εφαρμόζονται στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Τα παραπάνω περιγράφονται στο σύνδεσμο:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923046/steel-safeguards-notice-determination-202006.pdf

Από τα προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες στις οποίες θα ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις στις βρετανικές εισαγωγές και όπου καταγράφεται ποσόστωση για την ΕΕ, μεγαλύτερου ελληνικού ενδιαφέροντος είναι τα πλατέα προϊόντα έλασης (κωδικοί 7211 90 80 και 7212 40 20), τα είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες (κωδικός 7216 33 90) και οι σωλήνες (κωδικοί 7305 11 00, 7305 31 00 και 7306 19 10), των οποίων οι εξαγωγές στο ΗΒ το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν αθροιστικά σε 11,4 εκ. λίρες, έναντι 3,5 εκ. το σύνολο του 2019. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο Πίνακα 2.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στην πύλη Agora.

[1] Το DIT θα επανεξετάσει όλα τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ που το ΗΒ επέλεξε να διατηρήσει, προκειμένου είτε να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα συμπερίληψής τους στη νέα του ανεξάρτητη εμπορική πολιτική, είτε να διαπιστωθεί η ανάγκη τροποποίησης ή κατάργησής τους. Πριν την έναρξη της επανεξέτασης, το DIT θα εκδίδει σχετική ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Ερευνών Διορθωτικών Μέτρων Εμπορίου (Trade Remedies Investigations Directorate – TRID) θα εκδίδει ανακοίνωση εκκίνησης, με την οποία θα ξεκινά επίσημα η επανεξέταση του εκάστοτε μέτρου. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/trade-remedies-transition-policy

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+