Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του Επιμελητηρίου Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας αναγνωρίζει και σέβεται τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και για το λόγο αυτό προέβη στη σύνταξη και ανακοίνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με την παρούσα πολιτική της, το Επιμελητήριο Λάρισας, που εδρεύει στην οδό Παπακυριαζή 44 της Λάρισας καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει καθώς επισκέπτεστε τον δικτυακό του τόπο ή τις κινητές εφαρμογές του(Αpps).

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου, είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, ισχύει για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων με το Επιμελητήριο Λάρισας καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του επιμελητηρίου και του ιστοτόπου του.
Το site ΧΧΧΧΧΧΧ, αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Λάρισας, μέσω του οποίου παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και σχετικές πληροφορίες.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία, που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (π.χ. το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ κ.α)

Τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στο Επιμελητήριο Λάρισας μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκονται ή να είναι προαιρετική.
Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων, πέραν των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα συλλέγουμε:
• Την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας και το τηλέφωνο για την γένει επικοινωνία (ενδεικτικά την αποστολή προσωποποιημένων προσφορών, ενημερωτικών δελτίων σχετικά με νέα προϊόντα, προωθητικών ενεργειών, ενημερώσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α.)
• Τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή στο news letter (ονοματεπώνυμο και mail)
• Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
• Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
Ενδέχεται εφόσον απαιτείται να συλλέξουμε:
• Οικονομικά δεδομένα και εμπορικές πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του φυσικού προσώπου, με αποκλειστικό σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος του πελάτη, αλλά και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με το νόμο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το Επιμελητήριο Λάρισας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
• Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του και την ομαλή λειτουργία του, για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και ενδεχομένως να ασκήσει ή να αντικρούσει νομικές απαιτήσεις.
• Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό της τόπο.
• Για σκοπούς επικοινωνίας.
• Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, για τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρία;
Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, καθορίζει τους λόγους για τους οποίους η εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι λόγοι αυτοί είναι:
• Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος
• Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας
• Η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρίας
• Η συναίνεσή σας, για τους λόγους για τους οποίους παρέχεται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας ;
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι αρμόδιες Αρχές ελέγχου, το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Επιμελητηρίου Λάρισας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και συγκεκριμένα:
• Διοικητικές, Ασφαλιστικές, Φορολογικές και Δικαστικές Αρχές
• Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής
• Πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι κάτω από τις νόμιμες προϋποθέσεις αναλαμβάνουν την επεξεργασία οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του φυσικού προσώπου, με αποκλειστικό σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος του πελάτη, αλλά και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με το νόμο.
• Ιδιωτικοί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, στους οποίους η εταιρία ασφαλίζει τους πελάτες της, για την περίπτωση μη καταβολής οφειλών.
• Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα
• Ορκωτοί λογιστές

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρία:
• να τηρούν εχεμύθεια,
• να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρίας,
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έως την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας, ή παροχής υπηρεσιών, σε ένχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον για όσα χρόνια απαιτηθεί μετά τη λήξη αυτής, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργεί τακτικό έλεγχο και να επιβάλλει πρόστιμα επί σχετικών παραβάσεων.
Ειδικότερα σε περίπτωση υποβολής προσφοράς, η οποία τελικά δεν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης, τα δεδομένα θα κρατούνται, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών.
Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, το Επιμελητήριο Λάρισας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού της αρχείου, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Το Επιμελητήριο Λάρισας χρησιμοποιεί υψηλής πιστότητας πρόγραμμα. Υπάρχει διαβάθμιση χρηστών με πρόσβαση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και με ατομικό password πρόσβασης. Η βάση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη. To backup της βάσης δεδομένων γίνεται σε cloud και είναι κρυπτογραφημένο.
Τα πιο πάνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε και παραλαμβάνονται, για τους πιο πάνω σκοπούς.
Το Επιμελητήριο Λάρισας σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν θα δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία, χωρίς συγκατάθεσή, παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.
Το Επιμελητήριο Λάρισας δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και σας έχουν γνωστοποιηθεί.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας στην πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σας και οι επιλογές σας;

Σύμφωνα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε :
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πoυ αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),
να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης),
να αιτηθείτε τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης), ή διαγραφή των δεδομένων σας (δικαίωμα διαγραφής ), υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετικές διατάξεις
να ζητήσετε από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας) .
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από εμάς, εφόσον ταυτοποιηθεί το αίτημα και η ταυτότητά σας, και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και news letter

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας επιτρέψετε ή όχι να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και news letter, για διαφημιστικούς λόγους.
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει και αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα έννομα συμφέροντα μας. Θα συμμορφωθούμε με την επιθυμίας σας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: ΧΧΧΧΧΧ
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο mail ΧΧΧΧΧΧ

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600 )

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια για κάθε διαφορά καθίστανται τα δικαστήρια της Λάρισας.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην δομή του Επιμελητηρίου Λάρισας. Συνεπώς, προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Επιμελητήριο Λάρισας , Παπακυριαζή 44, Λάρισα, τηλέφωνο 2410 255388, 2410 254738

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία των προσώπων που εισέρχονται ή εργάζονται στους χώρους της επιχείρησης, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και για την πρόληψη παράνομων πράξεων. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, υπό την ιδιότητα μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1. στ. του ΓΚΠΔ.

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται
αφενός και κατά προτεραιότητα, στην ανάγκη να προστατεύσουμε τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την υγεία και την περιουσία των εργαζομένων μας, αλλά και όλων των προσώπων που νομίμως εισέρχονται στον επιτηρούμενο χώρο, αφετέρου στην ανάγκη να προστατεύσουμε το χώρο μας και τα περιουσιακά αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά κλοπές, πυρκαγιές, δολιοφθορές, βιαιοπραγίες.
Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη αυτής, σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για δεκατέσσερις ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και ένα μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ΧΧΧΧΧΧ, ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση προσωπικού του Επιμελητηρίου Λάρισας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε κατόπιν ραντεβού, στις εγκαταστάσεις μας, για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+