Ειδικά Μητρώα (Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση, Μεσιτών, Αργυροχρυσοχόων)

Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την εγγραφή διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018

 1. ΑΙΤΗΣΗ (θα τη βρείτε παρακάτω)
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το αντίστοιχο κείμενο όπως αυτό αναφέρεται στην επισυναπτόμενη σελίδα

(Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή μέσα από το www.gov.gr)

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ από το Πρωτοδικείο Λάρισας (arxeio.prot@gmail.com)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ από το Πρωτοδικείο Λάρισας (arxeio.prot@gmail.com)                                      
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
 5. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 6. ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΥ

Τα Έντυπα 3.-4. του Πρωτοδικείου μπορούν να αντικατασταθούν από την Υπεύθυνη Δήλωση (2.)

Το Ποινικό Μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την ανανέωση διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018

*Επισημαίνεται ότι τα κάτωθι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στο Επιμελητήριο το αργότερο έως 31/03/2024

 1. ΑΙΤΗΣΗ (θα τη βρείτε παρακάτω)
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το αντίστοιχο κείμενο όπως αυτό αναφέρεται στην επισυναπτόμενη σελίδα

(Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή μέσα από το www.gov.gr)

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ από το Πρωτοδικείο Λάρισας (arxeio.prot@gmail.com)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ από το Πρωτοδικείο Λάρισας (arxeio.prot@gmail.com)
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ (πρωτότυπο)
 5. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 6. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΧΙS (ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ)
 7. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014 (15 ώρες για το 2023)
 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Τα Έντυπα 3.-4. του Πρωτοδικείου μπορούν να αντικατασταθούν από την Υπεύθυνη Δήλωση (2.)

Το Ποινικό Μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών

Μεσιτών

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μεσίτη ακινήτων
 1. ΑΙΤΗΣΗ (θα τη βρείτε παρακάτω)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ,  Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται  φωτοτυπία του πτυχίου επικυρωμένη από δικηγόρο και μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (θα τη βρείτε παρακάτω)Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).
 5. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ : Εκτός  των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.,  εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 6. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ KAΔ.68311000

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
 • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+