Σκοποί – Στόχοι

Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ( με την ευρύτερη έννοια του όρου) σε ορισμένη περιφέρεια, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους μέσα στα πλαίσια της παρεχομένης σε αυτά αυτοτέλειας.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής μας οικονομίας και ανάπτυξης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναπτύσσουν μια σειρά δραστηριοτήτων όπως είναι:

  • Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων προς την Πολιτεία, την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για θέματα της τοπικής και εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας και της χώρας.
  • Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού και αναπτυξιακού περιεχομένου προς τα μέλη του.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων καθώς και της εθνικής οικονομίας.
  • Η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και επιχειρήσεων στις τοπικές και διεθνείς αγορές.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καθώς και με όλους τους άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των εθνικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται ο σκοπός, οι στόχοι και η λειτουργία του Επιμελητηρίου Λάρισας, oι προτεραιότητες του καθορίζονται αφενός από την εξυπηρέτηση του ρόλου του μέσα στην σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, της χώρας μας, της Ε.Ε αλλά και από τις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, αφετέρου δε από τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι προτεραιότητες αυτές καθορίζονται από αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου του και περιγράφονται αναλυτικότερα στον προγραμματισμό δράσης του, η δε λειτουργία του Δ.Σ. και των άλλων συλογικών οργάνων καθορίζεται απο τον κανονισμό λειτουργίας. Η οικονομική διαχείρηση διέπεται απο την εφαρμογή του δημόσιου λογιστικού και απο κανονισμό προμηθείων του δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+