Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο. 15/2023

Στην Λάρισα σήμερα 1-11-2023 και ώρα 15:00 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας επί της οδού Παπακυριαζή αρ. 44, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν νομίμου πρόσκλησης, η Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 4194/2013, όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, για την κάλυψη μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Λάρισας, που προκηρύχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 2467/30-12-2020 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου, με παρόντες τους κάτωθι:

  1. Νικόλαο Παπαντίνα, Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., πρόεδρο, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3772/12-1-2021 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  2. Ευάγγελο Διανελλάκη, Δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος, ο οποίος ορίστηκε με την από 16-2-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
  3. Στυλιανό Καλογερά του Γεωργίου, Δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 474/22-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
  4. Κωνσταντίνο Βελησσαρίου, Δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος, ο οποίος ορίστηκε με την από 16-2-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
  5. Δημήτριο Οικονόμου, μέλος, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, ο οποίος ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 33/2-4-2021 πρακτικό του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λάρισας,

Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης είναι η οριστική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Αναστασία Καρλιγκιώτου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Επιμελητηρίου Λάρισας, όπως ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 30/29-12-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λάρισας,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΟΥ ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

 

  1. το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β’ του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων),
  2. την με αριθμό πρωτ. 2467/30-12-2020 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας,
  3. τα με αριθμούς 1/29-3-2021, 2/7-4-2021, 3/26-4-2021, 4/17-5-2021, 5/27-5-2021, 6/7-6-2021, 7/28-6-2021, 8/22-7-2021, 9/27-9-2021, 10/16-12-2021, 11/20-6-2022, 12/8-9-2022, 13/17-11-2022 και 14/29-9-2023 Πρακτικά συνεδρίασης,
  4. τις αιτήσεις και το σύνολο του περιεχομένου των φακέλων με τα βιογραφικά σημειώματα, τις κάθε είδους βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχία, δικόγραφα και λοιπά έγγραφα που εμπρόθεσμα κατέθεσαν οι υποψήφιοι και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,

ΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, κατόπιν άθροισης των μορίων που έλαβε για κάθε επιμέρους κριτήριο, έχει ως ακολούθως:

Α. ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 150+11+38+100+91+0+55+25+20= 490 μόρια.

Β. ΓΙΑΓΚΑ ΑΝΘΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ: 150+12+38+100+1+0+55+25+3=384 μόρια

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:90+4+38+0+2+0+55+25+3=217 μόρια.

Δ. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 120+50+38+100+60+0+55+25+3= 457 μόρια

Ε ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 150+13+38+100+43+0+55+ 25+15= 430 μόρια.

ΣΤ. ΚΟΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 150+13+38+75+49+0+55+25+10=415 μόρια.

Ζ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 150+40+38+100+105+0+55+25+3 516 μόρια

Η. ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: 138+10+38+50+62+0+55+25+15= 393 μόρια.

Θ. ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 120+10+38+75+17+0+55+25+3 343 μόρια

Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: 150+10+38+75+5+0+55+25+10= 388 μόρια.

ΙΑ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ: 150+13+38+100+24+0+55+25+15=420 μόρια

ΙΒ . ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 150+9+25+50+6+0+55+25+20= 340 μόρια

ΙΓ. ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 150+9+25+50+18+0+55+25+5= 337 μόρια.

ΙΔ. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 120+14+38+100+27+0+30+25+10 364 μόρια

ΙΕ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 90+10+25+75+72+0+30+25+15= 342 μόρια

ΙΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ: 150+16+38+100+20+0+55+25+3-407 μόρια

ΙΖ. ΦΤΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 150+13+38+75+13+0+30+25+10= 354 μόρια.

ΙΗ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: 150+8+38+0+4+0+30+25+10-265 μόρια.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει ότι καταλληλότερος για τη πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης είναι ο ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ο οποίος συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (510 μόρια), επομένως υπερτερεί έναντι όλων των άλλων υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση και, κατά την πεποίθηση των μελών της Επιτροπής, είναι σε θέση περισσότερο απ’ όλους τους άλλους υποψηφίους να ανταποκριθεί με απόλυτη επάρκεια, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και προς όφελος της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας στα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής και ο πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης.

Κατόπιν τούτων λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν, αναγνώστηκε μεγαλόφωνα και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παπαντίνας

 

Τα Μέλη

Ευάγγελος Διανελλάκης

Στυλιανός Καλογεράς

Κωνσταντίνος Βελησσαρίου

Δημήτριος Οικονόμου

 

Η Γραμματέας

Αναστασία Καρλιγκιώτου

 

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+