NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε.Φ.Ε. 6 Απριλίου 2022

Η Π.Ε.Φ.Ε. διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ μέσω FACEBOOK στις 6 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:30 – 20:30 με τα εξής θέματα:

Α. Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες πάνω σε πραγματικές υποθέσεις ελέγχων:

 • Είδη – μορφές και τρόποι ελέγχου (Επιτόπιος, Έλεγχος γραφείου, Μερικός έλεγχος, Πλήρης έλεγχος)
 • Έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου – επιλογή μεθόδου (Τεχνική τη ς καθαρής θέσης, Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου)
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος {α. βάσει γενικών διατάξεων (δήλωσης, τεκμηρίων), β. βάσει έμμεσων τεχνικών – το μεγαλύτερο μεταξύ α. και β.}
 • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
 • Συνεχίζεται το μπαράζ φορολογικών ελέγχων το 2022 – Ποιες υποθέσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
 • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων – Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.  < /li>
 • Πως λειτουργεί στην ΑΑΔΕ το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» και αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.).
 • Πότε και η φορολογική αρχή αναγνωρίζει τα μετρητά στα «στρώματα» – σχετικές διατάξεις και αποφάσεις της ΔΕΔ
 • Πως μπορεί να αποφευχθεί η «στοχοποίηση» μιας επιχείρησης από τις φορολογικές αρχές.

Β. Φορολογικός έλεγχος: Στάδια – αντιμετώπιση βήμα- βήμα:    

 •  έκδοση Εντολής Ελέγχου.
 •  κοινοποίηση της Εντολής Ελέγχου.
 •  έκδοση και κοινοποίηση Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών.
 •  υποβολή εξηγήσεων κ αι πληροφοριών.
 •  έκδοση και κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και Πράξης (ή πράξεων) Προσωρινού Προσδιορισμού Φόρου.
 •  υποβολή εκ μέρους του φορολογουμένου Απόψεων.
 •  έκδοση και κοινοποίηση Πράξης (ή Πράξεων) Διορθωτικού Οριστικού Προσδιορισμού Φόρου και Έκθεσης Ελέγχου.
 •  Ενδικοφανής Προσφυγή

Γ. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων:

• Οι διατάξεις του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) για την παραγραφή

• Ελεγχόμενες χρήσεις από 1.1.2014 και μετά

• Γενικός κανόνας πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα

• Περιπτώσεις παράτασης της πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα

• Περιπτώσεις δεκαετούς παραγραφής – παραδείγματα

• Διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής σε λοιπές φορολογίες – τέλη

• Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεις επιβολής προστίμων στο τρέχον φορολογικό  έτος 2022

• Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ και σχετικών προστίμων ΦΠΑ στο τρέχον φορολογικό  έτος 2022

• Νέα – συμπληρωματικά στοιχεία

• Ανταλλαγή πληροφοριών και Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού

• Αίτηση ακύρωσης φορολογικής εγγραφής

• Η παραγραφή στα τέλη χαρτοσήμου

• Η προβολή ισχυρισμού περί παραγραφής με ανακοπή, όταν δεν έχει προβληθεί με προσφυγή

• Παραγραφή είσπραξης φόρων

• Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων – Παραγραφή

Δ. Σημαντικά θέματα για επιτυχία στις προσφυγές

 • Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (η παραγραφή στις ασφαλιστικές εισφορές)
 • Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις του ΣτΕ που εκδόθηκαν τα δύο τελευταία έτη
 • Κάτοικοι εξωτερικού
 • Αναβίωση εταιρείας
 • Παύση Εργασιών
 • Δ ιαγραφή φορολογικών χρεών
 • Διαγραφή χρεών ΕΦΚΑ
 • Παραγραφή τελών κυκλοφορίας
 • ΔΕΝ είναι ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • Επανάληψη διαδικασίας στις Ενδικοφανείς Προσφυγές που συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν ή δεν απάντησε η ΔΕΔ (ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ)
 • ΑΚΥΡΕΣ οι αποφάσεις των ΔΕΔ που εκδόθηκαν πέρα των 120 ημερών – μπορεί να ζητήσει ο φορολογούμενος υλική και ηθική αποζημίωση για βλάβη
 • ΑΚΥΡΟΣ ο έλεγχος για ορισμένη περίοδο γιατί δεν υπάρχει εξουσιοδότηση
 • ΑΚΥΡΕΣ οι εντολές ελέγχου για ορισμένη περίοδο γιατί δεν υπάρχει εξουσιοδότηση
 • Επιεικέστερες διατάξεις
 • Φορολογία 50% σε όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα (υπό προϋποθέσεις)
 • Ποινολόγιο – Κυρώσεις  – Αλλαγές
 • Ποινική Δίωξη

Α. Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο (αρ. 25 Ν. 1882/90)

Β. Το αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων

Γ. Το αδίκημα της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων,  τελών ή εισφορών

 • Ανέγκλητο της πράξης (αρ. 469 ΠΚ) (παύση ποινικής δίωξης)
 • Ευεργέτημα πενίας
 • Απαλλαγή καταβολής του 20% στην εκδίκαση της Διοικητικής έφεσης
 • Βεβαιωμένα χρέη, κατασχέσεις (Τράπεζες, ακίνητα κλπ ) και άμυνα του φορολογούμενου
 • Ευθύνη Διοικούντων
 • Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΚ 741 επ.) – ειδική φορολογική μεταχείριση
 • FAMILYOFFICES, νέος τρόπος φορολογίας με συντελεστή 7%
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ:

Α) από το έτος 1821 έως 31/12/1995

Β) από 1/1/1996 έως 31/12/2013

Γ)  από 1/1/2014 έως σήμερα.

Έχουμε διαφορετικές ημερομηνίες παραγραφής. Το Υ.Ο. με τις ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ελέγχου που θα εφα ρμόσει εντός ολίγου με το ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που θα προμηθευτεί θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ στα βεβαιωμένα χρέη.

 

Εισηγητές:

 1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, τ. Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, τ. Ειδικός Γραμματέας  Σ.Δ.Ο.Ε.—Υπ.Ε.Ε.) (Ποινολόγιο)
 2. Σείμενης Ορέστης , Οικονομολόγος –Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων
 3. Αικατερίνη Λαμπίδου, Δικηγόρος
 4. Στυλιανή Ντουκάκη, Δικηγόρος Αγγλίαςκαι στην Κομισιόν
 5. Θωμάς Τσιώλη ς, Λογιστής  – Φοροτεχνικός – Εισηγητής Σεμιναρίων
 6. Κλεόβουλος Καλαντζης, Ειδικός Φοροτεχνικός
 7. Βασίλης Καπώνης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
 8. Μανούσος Ντουκάκης,Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)

E. Απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινίσεις επί όλων των θεμάτων που θα αναλυθούν

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε ερώτημα και συνεργασία σε προσφυγές

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

www.pefe.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ FACEBOOK ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ SITE

FACEBOOK: Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων και

Στο κανάλι μας στο youtube ΠΕΦΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

τηλ: 2106124910, 2108820002, κιν:6907048519

Site: www.pefe.gr,  Emailpefe@pefe.gr

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+