Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Απόφαση ΔΕ, αρ. 133/8.4.2022 – Σχετικά με την πρόσληψη 4(τεσσάρων) υποψηφίων για το πρόγραμμα WOOL (Πίνακες κατάταξης)

Η Δ.Ε. κατά την συνεδρίασή της στις 8/4/2022 έχοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 “περί εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”.
· Το υπ’ αρ. 2/21-3-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του έργου «WOOL – WOOL AS OUTSTANDING OPPORTUNITY FOR LEVERAGE» για την κάλυψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) θέσεων με κωδικούς απασχόλησης 101, 102, 103, και 104 ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής αντίστοιχα στο Επιμελητήριο Λάρισας η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 128/3-32022 (θέμα 24) απόφαση της ΔΕ με θέμα την αξιολόγηση για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων σύμφωνα με την αριθ. 1/2022 ΣΜΕ ανακοίνωση.

Ομόφωνα

Εγκρίνει το υπ’ αρ. 2/21-3-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του έργου «WOOL – WOOL AS OUTSTANDING OPPORTUNITY FOR LEVERAGE» για την κάλυψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) θέσεων με κωδικούς απασχόλησης 101, 102, 103, και 104 ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής αντίστοιχα στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+