Νέα / Ανακοινώσεις

ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας από την 1/1/2021

Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, προβλέπεται ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ θα εφαρμόζονται και στη Βόρεια Ιρλανδία για διακινήσεις αγαθών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας, όπως και για διακινήσεις αγαθών εντός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η μόνη αλλαγή για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας στις συναλλαγές τους με την ΕΕ είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν το πρόθεμα στον ΑΦΜ τους, από “GB” σε “XI”.
Οι υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, συνεπώς οι συναλλαγές υπηρεσιών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές με τρίτη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους σε σχετική Ανακοίνωσή της, διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής από βρετανικής πλευράς του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία ως προς τον ΦΠΑ αγαθών .
1. ΦΠΑ για συναλλαγές αγαθών μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
Ο πωλητής των αγαθών θα χρεώνει τον ΦΠΑ στον αγοραστή και η χρέωση θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο. Θα υπολογίζεται ως ΦΠΑ εκροών και ο πωλητής δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του ως ΦΠΑ εισροών. Ο αγοραστής που λαμβάνει τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται χρέωση ΦΠΑ, θα μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ως ΦΠΑ εισροών. Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
  •  Για αγαθά που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία ή στη Μεγάλη Βρετανία με ειδικό τελωνειακό καθεστώς, υπόχρεος ΦΠΑ είναι ο πελάτης ή εισαγωγέας. Αν είναι εγγεγραμμένος στο βρετανικό μητρώο ΦΠΑ μπορεί να εφαρμόσει διαδικασία αναβολής καταβολής ΦΠΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να προκαταβάλει τον ΦΠΑ ή να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό αναστολής πληρωμής δασμών που διαθέτει. Ομοίως οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο βρετανικό μητρώο ΦΠΑ.
  •  Για αγαθά που υπόκεινται σε καθεστώς εγχώριας αντιστροφής επιβάρυνσης ΦΠΑ, υπόχρεος ΦΠΑ εξακολουθεί να είναι ο πελάτης.
  •  Αγαθά που υπόκεινται σε διαδικασία μετέπειτα παράδοσης (εισαγωγή και μετέπειτα παράδοση σε κ-μ ΕΕ).
  •  Για αγαθά που πωλούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας αγορών του εξωτερικού (online marketplace), υπόχρεος ΦΠΑ είναι η πλατφόρμα.
2. ΦΠΑ για την εξαγωγή αγαθών από τη Μεγάλη Βρετανία σε κ-μ ΕΕ μέσω Βόρειας Ιρλανδίας
Όπως και παραπάνω, ο πωλητής θα υποχρεούται να δηλώσει τον ΦΠΑ εισαγωγής στη Βόρεια Ιρλανδία και να εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για την εν συνεχεία μεταφορά των αγαθών στην ΕΕ. Θα λογίζεται ως ΦΠΑ εκροών για τον πωλητή από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του ως ΦΠΑ εισροών.
Εξαίρεση θα εφαρμόζεται σε αγαθά που υπάγονται σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς ή σε διαδικασία μετέπειτα παράδοσης, όταν αυτά εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία ή πριν την άφιξή τους στο πρώτο κ-μ ΕΕ.
3. ΦΠΑ για την εξαγωγή αγαθών από κ-μ ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία μέσω Βόρειας Ιρλανδίας
Ο πωλητής θα υποχρεούται να δηλώσει τον ΦΠΑ εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στο βρετανικό μητρώο ΦΠΑ. Ο εισαγωγέας από τη Μεγάλη Βρετανία θα μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ως ΦΠΑ εισροών.
4. Επιχειρήσεις που μεταφέρουν δικά τους αγαθά από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία
Η επιχείρηση στην πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας (εξαγωγέας) θα πρέπει να δηλώνει τον ΦΠΑ εκροών. Όταν τα αγαθά χρησιμοποιούνται για πωλήσεις στις οποίες επιβάλλεται φόρος, η ίδια επιχείρηση στη Βόρεια Ιρλανδία (εισαγωγέας) μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του ΦΠΑ ως ΦΠΑ εισροών.
5. Επιχειρήσεις που μεταφέρουν δικά τους αγαθά από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία
Η επιχείρηση στην πλευρά της Βόρειας Ιρλανδίας (εξαγωγέας) δεν θα χρειάζεται να δηλώνει ΦΠΑ εκροών για την εξαγωγή των αγαθών της εντός της ίδιας επιχείρησης στην πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, εκτός αν τα συγκεκριμένα αγαθά αποτελούν αντικείμενο πώλησης ή προμήθειας.
6. Πωλήσεις αγαθών από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία και εντός της Βόρειας Ιρλανδίας, από μέλη βρετανικού ομίλου ΦΠΑ
Βρετανικοί όμιλοι ΦΠΑ θα εξακολουθήσουν να μπορούν να περιλαμβάνουν μέλη με έδρα τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Για όσο το ΗΒ παραμένει μέλος της ΕΕ, η προμήθεια αγαθών μεταξύ μελών του ίδιου ομίλου ΦΠΑ απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όταν μέλη βρετανικού ομίλου ΦΠΑ προμηθεύονται μεταξύ τους αγαθά τα οποία εξάγονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία, θα ισχύουν όσα περιγράφονται στην ενότητα 4. παραπάνω.
Απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι συναλλαγές προμηθειών μεταξύ μελών βρετανικού ομίλου ΦΠΑ που έχουν έδρα ή διαθέτουν εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταφορά των αγαθών υπόκειται σε ΦΠΑ.
7. Πρόγραμμα επιστροφής ΦΠΑ πωλήσεων λιανικής
Οι επιχειρήσεις λιανικής της Βόρειας Ιρλανδίας μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα επιστροφής ΦΠΑ πωλήσεων λιανικής, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις λιανικής της ΕΕ να προσφέρουν σε επισκέπτες από τρίτες χώρες επιστροφή ΦΠΑ για αγαθά που μεταφέρουν στις αποσκευές τους. Παύει να ισχύει για επιχειρήσεις λιανικής της Μεγάλης Βρετανίας.
8. Πωλήσεις αγαθών εν πλω
Αγαθά που πωλούνται εν πλω μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται τοπικά.
Όταν τα αγαθά πωλούνται σε ταξίδι μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και κ-μ ΕΕ, θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται στον τόπο αναχώρησης.
Όταν τα αγαθά πωλούνται σε ταξίδι σε τρίτες χώρες που περιλαμβάνει τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία, η πώληση θα αντιμετωπίζεται ως λαμβάνουσα χώρα εκτός ΗΒ και δεν θα υπόκειται σε ΦΠΑ στο ΗΒ.
9. Ενδοκοινοτικές απλοποιήσεις
Ενδοκοινοτικοί κανόνες και απλοποιήσεις, όπως οι τριγωνικές συναλλαγές, δεν θα εφαρμόζονται σε συναλλαγές αγαθών που περιλαμβάνουν τη Μεγάλη Βρετανία. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία.
10. Ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους
Δεν θα εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους για πωλήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία αγαθών που αγοράστηκαν στη μεγάλη Βρετανία. Θα ισχύει για πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία αγαθών που αγοράστηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία ή στη Μεγάλη Βρετανία.
Επίσης, το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους θα παραμείνει ως επιλογή για την πώληση αγαθών που αγοράστηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία ή στην ΕΕ, είτε αυτά πωλούνται σε πελάτες στην ΕΕ, είτε στη Βόρεια Ιρλανδία ή στη Μεγάλη Βρετανία.
11. Φορολογικές αποθήκες
Όταν θα μεταφέρονται αγαθά μεταξύ φορολογικής αποθήκης στη Μεγάλη Βρετανία και έτερης στη Βόρεια Ιρλανδία, η συναλλαγή θα υπόκειται σε ΦΠΑ.
Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου στην πύλη Agora: http://www.agora.mfa.gr/ta…/grafeia-ana-xora/office/834
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+