Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

 1. Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
  Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
  Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.
  Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.
 2. Πρότυπο Καταστατικό Ο.Ε – Ε.Ε.
  Σε έντυπη μορφή (ενυπόγραφο pdf), σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (ανυπόγραφο αρχείο doc).
 3. Οι Έλληνες υπήκοοι αστυνομική ταυτότητα (και του εξουσιοδοτούμενου)
  Οι πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ, επικυρωμένη (από δικηγόρο) ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
  Οι πολίτες τρίτων χωρών, επικυρωμένο (από δικηγόρο) διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.
 4. Έντυπα ΔΟΥ:  Δ211
 5. Μισθωτήριο

 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.

 • Αντίγραφο καταστατικού.
 • Για ΙΚΕ και ΕΠΕ, ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή.
 • Για ΟΕ και ΕΕ, υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ

 • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
 • Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.
 • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 • Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
  Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.
Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενίο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.
Προέλεγχος Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Για την προ-κατοχύρωση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου απαιτείται υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας και καταβολή παράβολου.

Η προ-κατοχύρωση ισχύει για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης (έως τρείς (3) ανανεώσεις), και μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης καταστατικού / τροποποιητικού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε διαγράφεται η προσωρινή καταχώρηση από το ‘’Ευρετήριο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων ’’

Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+