Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Έργου EnFinCap- Entrepreneurship and Financial Capacity building for women micro-entrepreneurs in the beauty and wellness sectors», για την κάλυψη με σύμβαση μίσθωσης έργου μιας (1) θέσης με κωδικό απασχόλησης 101 ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού στο Επιμελητήριο Λάρισας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 144/19-7-2022      ΑΔΑ(6Π9Ρ46ΗΛΣ-Υ4Ν)

θέμα 21A

Η Δ.Ε. κατά την συνεδρίασή της στις 19/7/2022 έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 “περί εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”.
  • Το υπ’ αρ. 2/21-6-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ευρωπαϊκού έργου «EnFinCap- Entrepreneurship and Financial Capacity building for women micro-entrepreneurs in the beauty and wellness sectors», για την κάλυψη με σύμβαση μίσθωσης έργου μιας (1) θέσης με κωδικό απασχόλησης 101 ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού στο Επιμελητήριο Λάρισας, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 137/10-5-2022 (θέμα 9β) απόφαση της ΔΕ με θέμα την κάλυψη των παραπάνω θέσεων σύμφωνα με την αριθ. 2/2022 ΣΜΕ ανακοίνωση.

Ομόφωνα

Εγκρίνει το υπ’ αρ. 2/21-6-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ευρωπαϊκού έργου «EnFinCap- Entrepreneurship and Financial Capacity building for women micro-entrepreneurs in the beauty and wellness sectors», για την κάλυψη με σύμβαση μίσθωσης έργου μιας (1) θέσης με κωδικό απασχόλησης 101 ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Επισυνάπτεται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων:

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+