NewletterΝέα / Ανακοινώσεις

Ρουμανικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας/Τομέας Υγείας, Δυνατότητα συμμετοχής Ελληνικών Επιχειρήσεων Προμήθειας Ιατρικού Υλικού /Εξοπλισμού αλλά και Κατασκευαστικών

Ρουμανικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το σχέδιο περιλαμβάνει 107 επενδυτικά μέτρα και 64 μεταρρυθμίσεις. Θα υποστηριχθούν από 14,24 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 14,94 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το 41% του σχεδίου θα στηρίξει την πράσινη μετάβαση και το 20,5% του σχεδίου θα στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση.            

Οι μεταρρυθμίσεις υποστηρίζουν τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ πολυάριθμες επενδύσεις στοχεύουν στην πράσινη μετάβαση, ιδίως μέσω των βιώσιμων μεταφορών, της ανακαίνισης κτιρίων, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της απαλλαγής της βιομηχανίας από τον άνθρακα και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Ρ/Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης, σε μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και του συνταξιοδοτικού συστήματος, της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, των δημόσιων συμβάσεων, του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και στη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της έρευνας και της καινοτομίας. Όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις πρέπει να υλοποιηθούν εντός στενού χρονοδιαγράμματος, καθώς ο κανονισμός για τη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προβλέπει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 12 — ΥΓΕΙΑ (Οι λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο Αρχείο )

Α. Ιατρεία οικογενειακών γιατρών ή ενώσεις ιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 180 εκ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης : Μάιος 2024

 Β. Κινητές ιατρικές μονάδες /τροχόσπιτα (εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 4 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Μάιος 2024

 Γ. Μονάδες περιπατητικής υγειονομικής περίθαλψης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 120 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Νοέμβριος 2024

Δ. Ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 50 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Νοέμβριος 2024

 Ε. Ιατρεία οικογενειακού προγραμματισμού (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 10 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Ιούλιος 2025

 ΣΤ. Μονάδες δημόσιας υγείας, (εκτιμώμενος προϋπολογισμός:  2.1 δις. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Ιούλιος 2025

 Ζ. Εξοπλισμός και υλικά για τη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 210 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Μάιος 2024

και

Η. Μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 80 εκατ. Ευρώ)

  • Προθεσμία υλοποίησης: Νοέμβριος 2024

 

Δημόσιοι Διαγωνισμοί – Διαδικασίες Πληροφόρησης/Συμμετοχής

Ειδικότερα όσων αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, σας ενημερώνουμε ότι η ρουμανική Κυβέρνηση έχει προβεί στην δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ‘’SEAP/

Sistemul Electronic de Achizitii Publice’’, στο οποίο μπορούν να εγγραφούν δωρεάν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

Διαχειριστής του Συστήματος είναι η Αρχή Ψηφιακής «Ατζέντας» της Ρουμανίας “AADR” Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei και η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  http://www.e-licitatie.ro/pub

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν στην εν λόγω υπηρεσία και να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλογο των δημοσίων συμβάσεων, ακολουθώντας τα εξής 3 βήματα:

 Α. Ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής μέσω της ακόλουθης  ιστοσελίδας, η οποία διαθέτει και αγγλική έκδοση:  http://www.e-licitatie.ro/pub/staticpages/TermsAndConditions 

 Β. Αποστολή στον Διαχειριστή του Συστήματος – Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (μέσω ταχυδρομείου) των ακόλουθων εγγράφων:

– αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας*  

– αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η μορφή της εταιρείας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της, μεταφρασμένο στην ρουμανική γλώσσα και επικυρωμένο συμβολαιογραφικά

-*σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο θα πρέπει να αποσταλεί και το σχετικό πληρεξούσιο

Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω εγγράφων καθώς και των στοιχείων της ηλεκτρονικής εγγραφής, αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής.

 Γ. Λήψη Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού και οδηγιών χρήσης του.

 

Λοιπές Πληροφορίες -Ιστότοποι

 Α. Υπουργείο Υγείας https://www.ms.ro/en/

 Β. Ίδρυση Εταιρείας στη Ρουμανία, National Trade Register Office (ONRC), https://www.onrc.ro/index.php/en/

 Γ. National Agency of Fiscal Administration http://www.anaf.ro

 

 Όσον αφορά στις Ελληνο-Ρουμανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις σημειώνονται τα εξής :

Η Ρουμανία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα επιτυχημένης ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας, καθώς συνδυάζει :

α) Μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο όγκο εξαγωγών (2022 ύψος εξαγωγών 1,8 δισ.Ευρώ, 10ος κυριότερος εξαγωγικός προορισμός)

β) Μεγάλο ύψος εδώ επενδύσεων (1,7 δις.Ευρώ, 8η κυριότερη επενδύτρια χώρα).

γ) Μεγάλο εδώ εγκατεστημένο αριθμό επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων (άνω των 8.400 επιχειρήσεων).

δ) και παράλληλα, διαχρονικό πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών (+499 εκ.Ευρώ το 2022).

 

Αύξηση εξαγωγών και ενδιαφέροντος επενδύσεων και από ρουμανικής πλευράς καθώς οι ρουμανικές εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν το 2022 στα 1.026,2 εκατ. ευρώ (έναντι 860,9 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,2%, ενώ παράλληλα και σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ‘’Θέσεις Ξένων Άμεσων Επενδύσεων μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα BMD4-Καθαρά Αποθέματα’’, προκύπτει ότι το Συνολικό Απόθεμα των Ρουμανικών Επενδύσεων στην Ελλάδα κατά το 2021 έφθασε στα 20 εκ.Ευρώ. Αν και η αξία των ρουμανικών επενδύσεων είναι σχεδόν μηδενική ως ποσοστό στο Συνολικό Απόθεμα επενδύσεων στην Ελλάδα (2021 συνολικά 37,2 δισ.Ευρώ), σημειώνεται ότι το Απόθεμα των Ρουμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί το 2021 σε σχέση με το 2017, ενώ παράλληλα και εξ΄όσων μέχρι στιγμής γνωρίζουμε υπάρχουν τουλάχιστον 8 ρουμανικών συμφερόντων εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα -κυρίως από το 2019 και εντεύθεν-.

Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+