Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία δίγλωσσου έντυπου παρουσίασης του Επιμελητηρίου Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας, με την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΕ 35-22.11.2018 Θέμα 9, προσκαλεί Οικονομολόγους ή/και Συμβούλους Επιχειρήσεων για να αναλάβουν ως εξωτερικοί συνεργάτες τη Δημιουργία δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) έντυπου παρουσίασης του Επιμελητηρίου Λάρισας, της περιοχής δράσης του (ΠΕ Λάρισας) και των επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή αυτή.

Χρόνος Παράδοσης: 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Αμοιβή: 1.500€ Πλέον ΦΠΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:

 • Συναφές πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.
 • Επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης επιχειρηματικών σχεδίων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων.
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της Πρόσκλησης καθώς και η γνώση και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Προδιαγραφές:

Ελληνικό κείμενο περί τις 15 σελίδες πλέον εικονογράφησης (Illustration) με πίνακες, σχήματα, γραφήματα. Το αγγλικό κείμενο θα είναι αντίστοιχο του ελληνικού καθώς και η εικονογράφηση. Δεν ζητείται γραφιστική επιμέλεια.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο:

 • Παρουσίαση του Επιμελητηρίου (περιλαμβάνονται γενικά στοιχεία, δομή, σκοποί, στόχοι, όραμα κλπ), των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του και προς ενδιαφερόμενους επενδυτές
 • Παρουσίαση της ΠΕ ενότητας Λάρισας, των αναπτυξιακών της αναγκών και δυναμικού(περιλαμβανομένων δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων και δεικτών, υποδομών, θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις κλπ) και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και προοπτικών
 • Παρουσίαση των επενδυτικών δυνατοτήτων της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας)

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει

  • Τυποποιημένη αίτηση
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων και για την απόδειξη της εμπειρίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Νόμου 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ενδεικτικό Κείμενο ΥΔ

  • Τα αναφερόμενα στοιχεία στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και αληθή.
  • Τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου και μπορώ να προσκομίσω γνήσια αντίγραφα εφόσον μου ζητηθούν.
  • Γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο – της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων – επί των γνησίων αντιγράφων των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκόμισα, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 1783/19.12.2018 του Επιμελητηρίου Λάρισας και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 κυρώσεις.
Περισσότερα
Back to top button
Μένουμε ασφαλείς, ακούμε τους ειδικούς και ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά την επιχείρησή μας από το Επιμελητήριο Λάρισας!Όλα τα νέα
+